Välkommen!

Varbergs Landsbygdsråd arbetar med gemensamma frågor för landsbygden i Varbergs Kommun. Idéerna och förslagen kommer från alla de byalag och övriga sammanslutningar som arbetar på sina orter.

Två av de mest prioriterade frågorna för hela rådet är boende på landsbygden samt infrastruktur innehållande satsningar på utbyggt fibernät, vägunderhåll och kollektivtrafik som de viktigaste rubrikerna.

Aktuellt i rådet

Politikerdebatt i Folkets Hus Rolfstorp 22 augusti

Varbergs Landsbygdsråd bjuder tillsammans med LRF in samtliga partier i fullmäktige att delta i en debatt inför valet. Välkommen att lyssna och ställa dina frågor till partiföreträdarna!Klicka här för att se inbjudan! 

Katarina Sundvall omvald som ordförande för 2017-2018 i Varbergs Landsbygdsråd

20-talet personer från byalag och samhällsföreningar mötte upp vid årsmötet som hölls på Enebackens Kraftkälla i Nackhälle, Spannarp.
Ulrika Rylin inledde med att göra en resumé över sitt första år som landsbygdssamordnare i Varbergs kommun. Som en samordnande roll i landsbygdsfrågor mellan de olika förvaltningarna har hon en viktig uppgift i många frågor. Under året har 10 föreningar erhållit "byapeng", 10 000 kronor, för sina arbeten kring utvecklingsorter på sina respektive orter. Det är första året pengen delas ut och ett resultat av Ulrikas arbete. Byapengen kan i fortsättningen sökas varje år mot redovisning i verksamhetsberättelse om hur medlen har använts. Vidare håller det just nu på att planeras kring de ortutvecklingsstrategier som ska göras för orter på Varbergs landsbygd. Först ut under hösten är Derome, Gödestad och Hunnestad. Detta och flera andra projekt sysselsätter Ulrika Rylin i vardagen och som i allra högsta grad är till gagn för landsbygden.

Konstantia och Peter höll sedan ett inspirerande föredrag om den verksamhet som den mobila fritidsgården "Muve" erbjuder landsbygdsorter. De uppmanar föreningar och andra att kontakta verksamheten för att diskutera samarbete och möjligheter om verksamhet för ungdomar runt om i kommunen som är i avsaknad av fritidsgård. Vi passar också på att tacka för de goda tårtorna Konstantia och Peter bjöd på. Följ Muve på Facebook

Vanja Andersson som driver Enebackens kraftkälla berättade om sin verksamhet kring läkning, kraft och inspiration. Läs mer om Vanjas verksamhet på hennes hemsida

Efter gästföreläsarna var det dags för ordförande Katarina Sundvall att öppna årsmötet för Varbergs landsbygdsråd. Den stora punkten var att anta stadgar för rådet som hittills inte har haft egen stadga. Efter kloka diskussioner kunde en stadga klubbas och verksamhetsplan fastställas. Därefer skedde valen till rådet, tre nya rådsledamöter invaldes, Emma Svensson, Tvååker, Bengt Sunesson, Skällinge och Josefine Bergström från Hunnestad.

Inbjudan och kallelse till valmöte i Varbergs Landsbygdsråd

Byalag, samhällsföreningar och övriga intresserade hälsas välkomna till Valmöte den 5 september! Se inbjudan!
Medverkande bla Ulrika Ryhlin, landsbygdssamordnare Varbergs kommun, som sammanfattar sitt första år.

Nominera era kandidater till Varbergs Landsbygdsråd!

5 september 2017 är det nyval till Varbergs Landsbygdsråd! Inför valmötet som äger rum på Kraftkällan i Nackhälle, Spannarp har alla byalag och föreningar möjlighet att nominera sina kandidater. Se nomeringsbrev.

Träff med Jan Malmgren på Samhällsutvecklingskontoret 7 november 2016

En delegation från Varbergs Landsbygdsråd var inbjuden till samtal kring byggnation med direktören för samhällsplaneringen, Jan Malmgren, planeringschef Anita Kryh samt chefen för mark och bostäder, Magnus Sjöberg.

Kommunens företrädare redogjorde för de planer, strategier och styrdokument  som ligger till grund för samhällsutvecklingen i Varbergs kommun. I de planerna saknas helt tydligt preciserade idéer om utveckling av alla de områden som ligger utanför de tre huvudstråk som kommunen pekar ut i Översiktsplanen från 2010. Samtidigt informerades det vid mötet om att en fördjupad översiktsplan för hela landsbygden öster om motorvägen ska påbörjas senast första kvartalet 2017. 

Frågon om hur alla invånare på landsbygden kan få sina synpunkter framförda vid olika dialogmöten diskuterades. 

Vidare lyfte Landsbygdsrådet från om hur de privata byggherrar och markägare ska komma fram i byggprojekt dom är i stånd att genomföra. Problem som avsaknad av planer på kommunalt VA och gamla detaljplaner angavs som några av svårigheterna. Vid mötet fick vi också veta att det inom ramen för nuvarande översiktsplan är svårigheter att bygga inom områden som inte är utpekade för byggnation.

Frågan om Varbergs vision att 2030 nå 80000 invånare dryftades också. Det påpekades från rådets sida att kommunen behöver fördubbla sin befolkningsökning (600 till 1200) varje år fram till 2030 för att nå målet. Någon plan för bostäder till ökningen kan inte rådet se att det finns.

Nu fortsätter Varbergs Landsbygdsråd sin inventering av landsbygden när det gäller mark, detaljplaner, VA m.m. som är tänkt att presenteras för kommunstyrelsen under våren 2017.

Besök från Kristianstad kommun

Fredrik Lager, Landsbygdssamordnare, Sven Nilsson, vice ordförande i Kommunstyrelsen samt Michael Sjöland, chef för Tekniska förvaltningen, alla från Kristianstad kommun, gästade Varberg den 2 maj. Varbergs Landsbygdsråd tillsammans med Kommunsstyrelsen inbjöd gästerna för att redovisa deras arbete med landsbygdsfrågor i sin hemkommun. Ann-Charlotte Stenkil, Jana Nilsson, Eva Klang och Harald Lagerstedt, alla Kommunstyrelsens AU, Martin Andersson t.f. näringslivschef Marknad Varberg, Kristina Hylander, Samhällsutvecklingskontoret samt 9 deltagare från Varbergs Landsbygdsråd deltog från värdkommunen.

Gästerna hälsades välkomna i Stadshuset av Ann-Charlotte Stenkil, därefter äntrades en buss som tog alla deltagarna ut i Världsarvsbygd och Åkulla bokskogar. Kenneth Johansson och Katarina Sundvall guidade under den 50 minuter långa bussturen ut till destinationen, Ästad vingård.

Före lunch presenterade gästerna från Kristianstad hur kommunen sedan 2008 har tagit tag i landsbygdsfrågorna. Mycket av frågorna lyfts vid dom byastämmor som inbjuds till runt om i kommunen, (se protokoll från byastämmor här) 
I samband med lunchen presenterade Linda, Ästad vingård, resan som gjorts från början av 1990-talet, till idag, ett företag som omsätter mångmiljonbelopp. Läs om Ästad vingård och deras verksamhet i Ästad

Efter en välsmakande köttgryta samlades vi igen i den magnifika konferenssalen för att få ställa frågor till våra gäster. Frågorna kom att handla mycket om vad som kan förväntas av den Landsbygdssamordnare som håller på att utses i Varbergs kommun nu.
Några råd från Fredrik Lager var att ge den så småningom nyanställde arbetsro att lära känna förvaltningarna och kommunen. Vidare är det viktigt med omvärldsbevakning, vara uppdaterad med EU:s landsbygdsprogram, kallat denna perioden för LLU, Lokalt ledd utveckling.
Årsvisa handlingsplaner för landsbygdsutvecklingen är viktiga för att kunna fokusera och presentera resultat på utvalda projekt. Synliga resultat är det som bidrar till störst förtroende hos allmänheten. 
Avslutningsvis kan sägas att landsbygdsutveckling tar tid och måste få ta tid, från idé till förankrings- besluts- och genomförandeprocess kan det gå flera år. Det gäller att hela tiden vara uthållig och motivera invånarna till att vänta. Det är i denna processen som Varbergs Landsbygdsråd är en viktig part, nätverkandet mellan dom lokala utvecklingsgrupperna är viktiga för att få en fröståelse för utveckling i hela kommunen.
/2016-05-03/Kejo

Nytt presidium utsett för Varbergs Landsbygdsråd!

Vid det nyvalda rådets första möte utsågs Katarina Sundvall, Sibbarp till ordförande med Ingela Eriksson, Rolfstorp och Mikael Karlsson, Kungsäter som vice ordförander. Rådet kommer det närmaste året att koncentrera sig på byggnation, gå ner i detaljfrågor kring VA, bankernas villkor, Varbergs Bostads möjligheter, bostadsköer till kyrkbyarna m.m.  Det är många trådar som idag bildar den till synes helt omöjliga garnhärva som hindrar byggnation och utveckling av många orter. Rådets enkät för två år sedan visade ett skriande behov av hyresrätter inom en 10-års period.
/2016-04-19/Kejo

 

Bostäder och byggnation fortsatt viktig fråga för rådet!

Vid Varbergs Landsbygdsråds valmöte på Ringhals informerar Lars Björkvist om den avvecklingsfas som nu påbörjats vid Ringhals kärnkraftverk. Det visar sig ge många arbeten en lång tid framöver. Lars är projektledare för den grupp (STURE) som leder arbetet kring konsekvenserna av avvecklingen.
Martin Andersson tf näringslivschefen på Marknad Varberg, berättar om satsningen på mötesplatser för företagare runt om i kommunen. Under några års tid har dom anordnats under namnet 7.27 möten. Mötesformen har visat sig vara bra tillfällen för alla parter att komma till tals och lyfta olika frågor. Vidare berättar han om den företagslots som ska vara till hjälp vid nystart av företag.

Landsbygdssamordnare sökes!

Martin kan också glädjande ge besked om att tjänsten som Landsbygdssamordnare är utannoserad sedan någon vecka tillbaka. Redan har en hel del ansökningar kommit in. Landsbygdssamordnaren kommer att inordnas under Marknad Varberg och näringslivet. Martin Andersson har varit i kontakt med både Kristianstad och Västerviks kommun om tjänsten. De båda kommunerna har 2014 respektive 2105 erhållit pris för bästa landsbygdskommun från Hela Sverige ska leva.

Avgående ordförande Kenneth Johansson gör en sammanfattning över de tre första åren för Varbergs Landsbygdsråd. Han pekar på just den pågående anställningen av Landsbygdssamordnare som den viktigaste signalen för landsbygden att något är på gång.
Det var vid rådets studiebesök i Kristianstad i juni förra året som ögonen öppnades på många hur det måste arbetas med landsbygdsfrågor. Inte ens på landet kan samhällsplanering och näringslivsfrågor lösas ideellt när det i slutändan ändå ska dras i de sakta malande kommunala kvarnarna. Då blir det en kvarnsten kring halsen!

Vid avslutande diskussioner om frågor som bör priorieteras i rådet är det fortsatt fokus på boende och byggnation samt hela området inom Social infrastruktur. En diskussion kring våra serviceorters ställning i kommunen måste initieras inte minst aktuellt nu när en serviceort (Skällinge) mycket väl kan förlora sin livsmedelsbutik. 

En presentation av nya rådet och dess ledamöter kommer att redovisas här på hemsidan inom kort.
/2016-04-14/Kejo

Valmöte 12 april i Infocenter på Ringhals

Dags att välja ledamöter för en ny mandatperiod i Varbergs Landsbygdsråd. Alla byalag och föreningar har haft möjlighet att nominera ledamöter till rådet. På valmötet väljs dessa områdesvis.
Se inbjudan till valmötet här!

 

Nominera kandidater till Varbergs Landsbygdsråd 2016

Nu är det hög tid att nominera personer som ska väljas vid valet som sker i april. Läs mer om detta här.

Träff med Kommunstyrelsen 1 december 2015

Ann-Charlotte Stenkil (M), Jana Nilsson (S), Kerstin Hurtig (KD), Lennart Liljegren (SPI) och Harald Lagerstedt (C) från Kommunstyrelsen svarade ja på inbjudan att träffa Varbergs landsbygdsråd och i huvudsak diskutera kring tjänsten "landsbygdssamordnare" som ska inrättas. Vidare kom mötet överens om att bjuda in representanter från Kristianstads kommun för att diskutera deras landsbygdssamordning. Besöket blir uppföljning av det besöket rådet gjorde i Skåne i juni i år.
/2015-12-16/Kejo

Paneldebatt 29 oktober om "Sjönära boende"

Hela Sverige ska leva i Halland anordnar en debattkväll i okome bygdegård  kring landsbygdsutveckling i framförallt utpekade LIS områden. Se inbjudan

Konferens om "Små skolor" den 1 oktober.

Anordnad av Hela Sverige ska leva/Halland i Sibbarp och Tvååker för deltagare från hela Halland.Se inbjudan!

Hallands Nyheter inbjuder till debatt om vägarna 153 och 154,8 september i Ullared.

Regionpolitiker, Trafikverket, Varbergs Landsbygdsråd m.fl. är inbjudna till panelen i en debattkväll om våra vägar.
Allmänheten är välkommen att delta och ställa frågor.

Landsbygden börjar diskuteras!

Hallands Nyheter gör en artikelserie om vägarna 153 och 154, S-politiker i betydande ställning förordar utbyggnad av skola i Veddige och Tvååker samt förskola i Rolfstorp enligt tidigare planer. Samtidigt diskuteras på flera håll nödvändigheten av en kommunalt ledd landsbygdssamordning. Detta är tydliga bevis på att en utveckling av hela kommunen måste gå hand i hand.
/2015-08-26/Kejo

Studieresa till Kristianstad

11 rådsledamöter samt 2 politiker besökte Kristianstad kommun den 11 juni. Resan gjordes med anledning av att Kristianstad förra året utsågs av Hela Sverige ska leva rörelsen till Årets kommun. Utmärkelsen är ett bevis på den satsning som kommunen gjort även på landsbygden sedan 2008.

Läs utförligare artikel från besöket.

Landshövdingen på invigning i Gunnarsjö!

Höga Bro i Gunnarsjö är invigd i nygammalt skick! Ett uppmärksammat kulturprojekt i Varbergs inland! Foton från invigningen.

Nytt val till rådet i april 2016

Vid senaste rådsmötet i Värö den 26 maj beslutades att nytt råd ska väljas i april 2016. Formerna för detta meddelas under hösten 2015. Klart är att det ska finnas representanter från varje område som hittills.

Bostadskö Varberg - Gödestad

Sedan 12 april finns det möjlighet att anmäla intresse för boende i Gödestad via en bostadskö som är skapad för orten. Via länken www.hembygd.se/godestad kommer Gödestads Hembygdsförenings hemsida och finner information och intresseblankett.

Möte om Strandskydd i Skällinge 16 april

Glädjande kunde konstateras att ett 15-tal folkvalda politiker hade hörsammat inbjudan till information och diksussion kring Strandskydd som hölls i Skällinge bygdegård. Ytterligare ett 15-tal personer samt inbjudna från Varbergs Kommun och övriga bidrog till att det blev en bra dialog vid mötet. Läs mer från mötet

 

Välbesökt fibermöte!

Drygt 30 deltagare från 12 fiberföreningar hörsammade inbjudan till fiberträffen som hölls i Varberg den 25 februari.
Kort refererat om träffen finns på fibersidan.
/2015-02-26/Kejo

Inbjudan till information om Byggemenskap den 11 februari i Valinge

Varbergs Landsbygdsråd inbjuder till information om hur det går till att bilda och driva en Byggemenskap. Precis som namnet antyder är det en grupp av människor som beslutar sig för att bygga gemensamt. De styr över sitt byggande vilket i regel bidrar till lägre boendekostnader.
/2015-01-13/Kejo

Se inbjudan här!

Jannike Åhlgren, Marknad  Varberg gästade Varbergs Landsbygdsråd

Vid rådets senaste möte i januari var Jannike Åhlgren, VD för Marknad Varberg, inbjuden. Hon presenterade Marknad Varbergs stora verksamhetsområden, turism och näringslivsutveckling. Bertil Karlsson, Varbergs Landsbygdsråd presenterade vid samma tillfälle en sammaställning för de gröna näringarnas betydelse för Varbergs Kommun. 
Marknad Varberg har ett uppdrag att verka för en utveckling av hela kommunen och anordnar s.k. frukostmöten för alla näringsidkare i de olika kommundelarna. I något fall kan ett frukostmöte vara ett kvällsmöte.
Vid mötet diskuterades vidare samarbetsformer mellan Marknad Varberg och Landsbygdsrådet. 

Här på Marknad Varbergs hemsida finns information om träffarna!

Möte om det nya Strandskyddet

I april blir det informationsmöte om de nya gränserna för Strandskydd i Varbergs Kommun. 14 januari var representanter från Länsstyrelsen och Varbergs Kommun inbjudna att informera representanter från Varbergs Landsbygdsråd om regler och dispenser m.m. Nu arbetas vidare med att förbereda för att inbjuda allmänheten till ett informationsmöte, där det även ges tillfälle att komma in med frågor. Information om detta kommer under februari.

Kliicka här för att läsa om och se kartor från länsstyrelsen om det nya strandskyddet i Varbergs kommun.

Klicka här för att läsa Varbergs kommuns information om strandskydd.
/2015-01-16/Kejo

God fortsättning på 2015!

I januari-februari planeras flera möten som kan få stor betydelse för utvecklingen. Mötet om strandskyddet är beslutat till den 14 januari. Marknad Varberg är inbjudna till rådsmötet som hålls i Veddige den 20 januari. Där kommer vi att diskutera vilka frågor som kan vara viktiga att samarbeta i. Ett möte med ledande politiker och tjänstemän om hur vi bäst gör påtryckningar om trafiksäkerheten på i synnerhet väg 153. I hela bilden ingår även den stora utbyggnad av Varberg som är planerad med nytt hamnområde, järnvägsområde samt expansionen av de stora företagen i kommunen.
11 februari är möte om Byggemenskap planerat till Valinge. En presentation av en tänkbar lösning om hur byggnation kan göras för att hålla nere kostnaderna. Till mötet inbjuds alla invånare i kommunen.
Bevakningen av fiberutbyggnaden fortsätter där det fortfarande väntas på vad regionen gör i frågan som rör bidragsfördelningen.
/2015-01-05/Kejo

Möte om strandskydd

Med anledning av de föreslagna förändringarna i strandskyddet träffades en grupp onsdagen den 3 december för att diskutera hur detta ska hanteras. Vid mötet beslutades att bjuda in Varbergs kommuns kommunekolog samt företrädare från länsstyrelsen till ett informations och dialogmöte i januari. Ledande politiker i kommunen inbjuds också. Gruppen som träffar dessa personer är, Göran Johansson, Kushult, Bo Wisfeldt och Per Warnström, Kungsäter, Sören Winther, Källsjö samt Kennet Johansson, Gödestad.
Nästa steg blir att bjuda in till ett allmänt informationsmöte om strandskyddet.
/2014-12-04/Kejo

Varbergs Landsbygdsråd har lyft landsbygdsfrågorna!

I samband med Kommunfullmäktiges möte om budgetbeslutet för 2015 påpekades det viktiga i att ha fokus på hela Varbergs Kommun. Flera partier framhöll detta vilket är en kursändring från tidigare. I Varbergs Landsbygdsråd ser vi detta som en stor framgång vilket leder till en ännu större satsning på arbete med utveckling av alla kommundelar.

I den verksamhetsplan som vi presenterar här på hemsidan under sidorubriken "om oss" ser vi bl.a. ett arbete med "social infrastruktur". Arbetet har i syfte att identifiera hur invånarnas vardagliga "stråk" är vad gäller skolgång, arbete, boende, vårdbesök, dagligvaruhandel, kollektivåkande, fritidsaktiviteter m.m. Någon omfattande undersökning av detta har inte gjorts sedan storkommunens bildande 1971. En inledande dialog har gjorts med representant för samhällsutbecklingskontoret. Arbetet vore önskvärt att synkronisera med kommunens kommande arbete kring översiktsplan. Olika grupperingar i smårter och serviceorter kommer att delta i projektet. 2015 beräknas att ägnas för förstudier till projektet.
/2014-11-26/Kejo

Hylte kommunbygderåd på besök

Vid senaste rådsmötet den 18 november i Sibbarp hade vi besök 5 personer från Hylte kommunbygderåd. Vid fick av erfarenhetsutbytet se vilka skillnader det är i möjligheter och problem mellan små och större kommuner. Vid mötet fastlogs också verksamhetsplanen som nu finns på pränt här!

 

Följ arbetet i riksdagen via vår hemsida!

Vad gör våra halländska företrädare för Varbergs Kommun i riksdagen? Följ deras arbete via länken här i högerkolumnen!

Veddigevisionen inbjuder till Stormöte i Idrottshuset!

Kom och diskutera hur vi gör ett Veddige för framtiden. För politiker och alla andra som har ett hjärta för Veddige. Se inbjudan!
/
2014-11-11/Kejo

Vilka är era representanter i rådet? 

Under fliken "om oss" här till vänster finns en förteckning över vilka områden och vem som representerar. Vänd er gärna till dessa när det gäller olika frågeställningar.
/2014-11-07/Kejo

Verksamhetsplan för 2014-2015 fastställd vid rådets första möte

Byggnation och infrastruktur blir det stora tunga frågorna kommande verksamhetsår i Varbergs Landsbygdsråd. Vid första mötet i det nyvalda rådet fastställdes en verksamhetsplan och riktlinjer drogs upp för verksamheten. I dokumentet som antogs av Kommunfullmäktige i oktober 2011 "Utvecklingsstrategi för Varbergs Kommun med fokus på Varbergs Landsbygd" anges riktlinjer för utveckling fram till 2020. Dokumentet har vi med oss i arbetet och påminner också våra folkvalda om detta.
/2014-11-07/Kejo

 20 oktober, möte i nya rådet

Första mötet i nya rådet med konstituering blir i Gamla skolan i Gödestad den 20 oktober 18.30. Vi ser fram emot ännu ett år med en blandad mix av rådsledamöter både vad gäller ålder och kön. Vid valmötena rapporteras ha varit konstruktiva diskussioner och även betonats rådets betydelse för landsbygdens röst. Det visade sig också att vid de flesta mötena deltog, till skillnad mot förra året, en eller flera folkvalda politiker. 

Valen i respektive område är nu genomförda

Här på hemsidan kan inom kort ses vilka rådsledamöter som representerar för varje område.

Från Norra området i Bua-Värö och Stråvalla meddelas att 6 politiker från 3 partier bevakade mötet. Är det så att våra politiker börjat intressera sig för landsbygdsfrågor på riktigt? Eller är det bara i detta området? Meddela från andra områden om fler politiker deltagit!

Val till andra verksamhetsåret för Varbergs Landsbygdsråd 2 oktober.

I de olika områdena väljs den 2 oktober nu rådsledamöter för det andra verksamhetsåret. Samtliga nuvarande ledamöter ställer sina platser till förfogande. De som vill fortsätta ännu en period ska föreslås på nytt för att delta i omröstningen vid valmötena. 

Vid mötena presenteras också vad som gjorts under året och frågor som fortfarande är prioriterade i rådet. Mötena är avgörande för rådets framtid. Vid bildandet de 11 april 2013 uttalades att rådet arbetar ett år i taget med hänsyn taget tilll hur intresset utvecklas för verksamheten. Behövs Varbergs Landsbygdsråd? Vilka är beredda att arbeta ideellt med utvecklingsfrågor för hela Varbergs landsbygd med dess serviceorter?

Alla partier i Kommunfullmäktige nu medvetna om dokumentet från oktober 2011!

Vid den stora valdebatten i Folkets Hus i Rolfstorp handlade en av frågorna om "Utvecklngsstrategi för Varbergs kommun med fokus på landsbygden". Ett dokument som antogs av samtliga partier i fullmäktige den 18 oktober 2011. Tre år har gått sedan dess och och en tredjedel av tiden fram till år 2020, för vilket år alla fina målbilder gäller i dokumentet. Nu har Varbergs Landsbygdsråd och hela landsbygden lyft upp dokumentet på den politiska agendan och kommer att bevaka utvecklingen under resterande tid! 

"Utvecklingsstrategi för Varbergs kommun med fokus på landsbygden"
-Hett dokument i valdebatten 20 augusti!

Så rubriceras det dokument som antogs av Varbergs kommuns fullmäktige 18 oktober 2011. Vi ställer nu frågan till företrädare för de partier som antog strategin för fyra år sedan: Vilka insatser är ert parti främst stolta över att ha infriat i dokumentet när det gäller olika målbilder med siktet inställt på 2020?

Här finns dokumentet att läsa!

Valdebatt 20 augusti i Rolfstorps Folkets Hus

Nu laddar vi inför den stora valdebatten med fokus på landsbygden. Alla nio av fullmäktiges partier har  tackat ja till att delta i panelen. Jan Werdelin, Veddige, blir debattledare. 

inbjudan-valdebatt.pdf

En sammanfattning av boendeenkäten

/boendeenkat-2014 Klicka på länken och läs en sammanfattning av den stora boendeenkät som kommer att ligga till grund för fortsatt arbtete kring att få till stånd en boenderotation på landsbygden. En helt avgörande planering för landsbygden fortsatta överlevnad och utveckling!

Populär artikel om väg 153 slår rekord på Facebook!

En länk på vår facebooksida till en artikel om väg 153 i Tidningen Land har den 17 juni spridits till 9000 personer! Helt klart är att frågan om infrastrukturen på Varbergs Landsbygd blir en het fråga vid valdebatten den 20 augusti i Folkets Hus Rolfstorp.

Boendeenkäten presenterades för Kommunstyrelsen

27 maj inbjöd Varbergs Landsbygdsråd Kommunstyrelsen tilll Sibbarp för att presentera boendeenkäten. Kvällen inleddes med ett besök i Äventyrsskogen. Ett Leaderprojekt som bl.a. under detta året utbildar mer än 100 äventyrspedagoger. Folkared bryggeri besöktes därefter och paret Nicholsson berättade om sin verksamhet och det engelska öl som bryggs.
Lena Språng och Mattias Nilsson presenterade resultatet av den boendeenkät som 1600 personer svarat på och som visar ett tydligt behov av byggnation även på landsbygden. Det är framförallt efterfrågan av hyresrätter och speciellt treor inom en 10-årsperiod. En presentation av undersökningen kommer inom kort här på hemsidan.

Mer än 150 personer mötte upp till stormötet om våra vägar!

Här kan ni finna den karta som många av de synpunkter som inkommit om våra vägar är inritade. Det var framförallt standarden på väg 153 det handlade om i Grimetons bygdegård denna varma majkväll. Region Hallands styrelseordförande Gösta Bergenheim, Jenny Larsson, avdelningschef för infrastrukturavdelningen, Region Halland, Jan Törnell, planerare på Trafikverket i Halland, Henrik Petzäll, förvaltingschef Gata&Hamn i Varberg. Ordförande och vice ordförande i nämnden för Gata&hamn, Ann-Charlotte Stenkil och Lennart Isaksson och Lars-Eric Larsson från räddningstjänsten deltog i den tunga panelen.

Mötet kan vi se som ett startskott på ett bra arbetssätt för Varbergs Landsbygdsråd. Vi samlar in synpukter från allmänheten i viktiga frågor för utveckling och lyfter dom ur ett större perspektiv. I den karta som framtagits med synpunkter på olika vägavsnitt i kommunen framgår det att en strategi för hela landsbygden och dess vägnät behöver lyftas som en viktig fråga för en hållbar utveckling. Människor ska kunna förflytta sig i sin vardag på ett tryggt sätt samtidigt som näringslivet och andra samhällsfunktioner ska kunna utvecklas.

Stormöte om väg 153 och andra vägar den 22 maj 2014 i Grimetons bygdegård!

Här kommer löpande att finnas information om det stora möte som planeras till kl. 19.00 ovanstående plats och datum. Gösta Bergenheim och Jenanette Larsson från Region Halland kommer att delta vid mötet liksom representanter från Gata/hamn i Varbergs kommun. Hallandspolisen/Trafikavdelningen samt Trafikverket Räddningstrjänsten i Varberg har också meddelat deltagande vid mötet. Samtliga Riksdagsledamöter från Halland samt Kommunstyrelsen och Planeringskontoret har även fått kännedom och inbjudan till mötet.

Börja redan nu att sprida information om mötet genom att klicka här och få fram inbjudan!

Boendeenkäten stängd!

Drygt 1500 svar på boendeenkäten som nu håller på att sammanställas för att kunna presenteras här på hemsidan samt för Kommunstyrelsen den 27 maj. Tack alla ni som svarat och bidragit till ett underlag som påvisar ett stort behov av byggnation på landsbygden.

Nya val till Varbergs Landsbygdsråd i september!

Nuvarande rådet vill avsluta pågående planerade redovisningar och möten kring boende och infrastruktur och skjuter fram valmöten till rådet från maj till september månad. läs mer

Påskynda byggnation, fyll i boendeenkät!

Svarstid fram till den 10 maj. Nu vid påsk har 1000 -strecket passerats och vi forsätter jaga mot 2000 enkäter. Fortsätt att sprida enkäten genom alla tillgängliga kanaler. Vi kan redan nu konstatera att materialet kommer att kunna påvisa ett stort behov av byggnation på landsbygden!

100 tals reaktioner på väg 153!

Alla inkomna synpunkter kring väg 153 ska nu sammanställas i lämpligt presentationsmaterial. Många är ni som bidragit till att beskriva den hemska trafiksituationen i och kring vägen. 22 maj inbjuds till ett stormöte i Grimetons bygdegård dit politiker från Kommunen och Regionen är inbjudna till en paneldebatt kring vägen.

Möte i rådet den 16 januari i Sibbarp

Till rådsmötet i Sibbarp var Anna-Lena Svensson från Äventyrsskogen i Sibbarp inbjuden för att informera om projektet. Hon gav en intressant redogörelse för projektet som är ett lärprojekt tillsammans med skolan och företagare i bygden.

Boendegruppen arbetade vidare med att sammanställa frågor inför den stora boendeenkät som planeras att genomföras över hela Varbergs landsbygd under mars månad.

I Infrastrukturgruppen jobbades vidare med planerna inför den valdebatt som planeras till sensommaren, inventering av nödvändigt vägunderhåll och lösning av farliga vägavsnitt samt diskussion om de Stormöten/valmöten som ska hållas i maj.

 

Möte i rådet den 2 december


Till mötet kallas även suppleanter i rådet för att alla ska kunna ta del av den redovisning som görs av Ingela Armbro, Bua, avseende en boendeundersökning i Bua. Detta är ett led i den enkät som ska utformas för hela landsbygden och tillställas invånarna under tidig vår 2014.

Möte med alla fiberföreningar på Varbergs Landsbygd onsdagen den 27 november.


Till fiskerilokalen i Bua har alla fiberföreningar inbjudits för att ta del av den enkätundersökning som gjorts av Varbergs Landsbygdsråd angående det aktuella "fiberläget" på landsbygden. Vid mötet ska det vidare diskuteras hur samarbete kan leda till att hela Varbergs Landsbygd får ett utbyggt markbundet fibernät. Efter nyår kommer kommunstyrelsens AU att uppvaktas i frågan. Läs referat från träffen

Möte i rådet den 24 oktober

Vi arbetar vid nästa möte vidare med frågor kring byggnation och infrastruktur. Helen Wennberg, kommunens landsbygdsutvecklare kommer också till mötet för att berätta om pågående frågor för hennes del.
_________________________________________________________

Vid rådsmötet den 26 september i Veddige beslutades om en arbetsplan för tiden fram till valet i september 2014. En valdebatt i Varbergs Landsbygdsråds regi kommer att arrangeras på en eller flera platser på Varbergs Landsbygd några veckor före valet. Huvudfrågorna vid debatten blir boendefrågor och infrastruktur med tonvikt på fibernät, kollektivtrafik, väg- och cykelbanenät, på landsbygden.

Praktiskt kommer nu olika arbetsgrupper i rådet att på olika sätt ta fram underlag för att påvisa behov på landsbygden när det gäller de prioriterade frågorna.

 _________________________________________________________

26 september håller rådet sitt femte möte och kommer bl.a. att upprätta en handlingsplan för hösten och vintern. 

 

En första träff har hållits med Kommunstyrelsen den 10 september i Kungsäter. Hela Kommunstyrelsen tillsammans med kommundirektören och samhällsplaneringschefen deltog på dialogmötet. Läs mer om träffen

 

15 augusti sammanträder rådeti Valinge IF:s klubbstuga. Vid förra mötet beslutade vi att välja två huvudrubriker för vårt arbete, byggnation och infrastruktur.

 

10 september har rådet inbjudit Kommunstyrelsen till ett dialogmöte för att diskutera samarbetsformer. Mötet äger rum i  Kungsäter där ett besök i ortens lokala butik och pizzeria är en av programpunkterna.