Fibernät

 

Information 2017

Varbergs Landsbygdsråd arbetar för tillfället inte aktivt med nätverkande för bredbandsföreningar i Varbergs kommun.

Välbesökt fibermöte med information om bl.a. upphandling.

Ca 30 deltagare från 12 fiberföreningar deltog vid träffen som ordnades för att informera om de nya reglerna för att erhålla bidrag från Jordbruksverket.
Kristina Lidfeldt, samordnare och handläggare för bidragsansökningar inom ramen för landsbygdsprogrammet informerade om förutsättningarna för bidrag. Regelverket är ännu inte fastställt och kan därför inte i detalj anges vilket försvårar i arbetet för fiberföreningarna. Beslut om regelverket väntas komma i juni 2015. 

Christine Källner, upphandlingschef Varbergs Kommun, berättade kort vad som gäller för offentlig upphandling. Hon finns tillgänglig som ett bollplank i frågor kring detta.

Olof Eriksson IS/IT-strateg för Varbergs Kommun visade på de projekt som planeras i Varbergs Kommun och där det krävs kommunikationer i bredbandsfiber. Vidare visade han hur utbygganden ser ut i Varbergs Kommun där det i jämförelse med andra kommuner visar sig att Varberg ligger långt framme.

Kenneth Johansson, Varbergs Landsbygdsråd poängterade vikten av att föreningarna samverkar för att finna effektiva lösningar när det gäller samförläggning, upphandling m.m. Finns intresse kommer fler möten att ordnas för mer specifika diskussioner kring teknikval m.m.
/2015-02-26/Kejo

Fibermöte för nya föreningar den 25 februari 2015

Representanter från nya föreningar i Varbergs kommun är kallade till möte onsdagen den 25 februari. Mötet kommer att ta upp frågor kring de upphandlingsregler som finns i anslutning för de bidragen inom ramen för landsbygdsprogrammet. I dessa ansökningar ska även finnas ett samråd med kommunen. Representant från Länsstyrelsen, Olof Ericsson, IT-ansvarig, Varbergs Kommun m.fl. kommer att medverka vid mötet.
/2015-02-02/Kejo 

 

Planerat möte med fiberföreningar december/januari 2014-2015

I början av december träffar Varbergs Landsbygdsråd företrädare från kommun och region för att få information om senaste nyheter för utbyggnad av fiber. I tidigare möte har vi framfört vikten av att kunna ha en samordningsfunktion i Varbergs kommun för resterande fiberutbyggnad. Kallelse till mötet med fiberföreningar meddelas via mejl enligt den lista som finns ovan. Kallelsen gäller vid detta tillfället i första hand de föreningar som är i startskedet med att söka bidrag m.m.
/2014-11-26/Kejo

Möte med fiberföreningar i Stamnared 20 maj 2014

Tiotalet fiberföreningar mötte upp till träffen i Stamnared där Olof Eriksson, kommunens IT-strateg och Anna Berntsson från stadsbyggnadskontoret deltog. Anna presenterade en nyritad fiberkarta för kommunen med i första steget fiber-föreningarna verksamhetsområde. Olof Erikssson redogjorde för vad som är på gång från Landsbygdsprogrammet vad gäller bidrag. Det finns vid dags datum ännu inga klara riktlinjer för hur bidragen ska fördelas. Nya fiberföreningar som är på gång är Fjordnet i Värö och eventuellt en förening i Hunnestad.

 

Strävan att kunna nå alla med bredbandsfiber!

Det finns många fiberföreningar på Varbergs Landsbygd och flera är på gång. Under vintern och våren har representanter från Varbergs Landsbygdsråd träffat IT-ansvariga hos Varbergs Kommun för att diskutera lösningar i utbyggnaden. Till hösten hoppas vi kunna presentera bra lösningar hur du får fiber till din fastighet. I väntan tills dess, som så mycket annat på landsbygden, handlar det mycket om att själv hitta egna modeller. Här nedan följer några råd till dig som går och funderar på fiber till din fastighet:

Hör med dina grannar om intresset för fiber
Tag kontakt med närmaste fiberförening för att höra om det finns möjlighet att ansluta sig
Skicka in intresseanmälan via länken överst på sidan, så får du fler tips!

 

2014, ett förlorat år när det gäller bidrag, vad händer?

Anslagen till fiberföreningarna kommer från Landsbygdsprogrammets pengar som riksdagen har att fördela. Under senhösten 2014 ska de nya riktlinjerna och bidragen vara klara. Ansökningshandlingar kommer då att finnas tillgängliga hos länsstyrelsen.

Möte med alla fiberföreningar på Varbergs Landsbygd onsdagen den 27 november.   


Till fibermötet i Fiskerilokalen i Bua deltog representanter från de flesta fiberföreningarna på Varbergs Landsbygd.
Inge Johansson, Stamnared, presenterade den enkät som han gjort bland alla föreningarna. Det visar sig i undersökningen att 2242 hushåll är anslutna till dessa föreningar vilket motsvarar i snitt 72% inom de områden som finns möjlighet att ansluta sig. Är man boende inom ett område där det finns en förening och vill ha en anslutning tas kontakt med föreningen i området.

I enkäten hade flera föreningar svarat att de kunde tänka sig att utvidga sina områden för att täcka in större delar av landsbygden.

Mötet förde fram följande idéer och synpunkter till Varbergs Landsbygdsråd:

 

_________________________________________________
Till fiskerilokalen i Bua har alla fiberföreningar inbjudits för att ta del av den enkätundersökning som gjorts av Varbergs Landsbygdsråd angående det aktuella "fiberläget" på landsbygden. Vid mötet ska det vidare diskuteras hur samarbete kan leda till att hela Varbergs Landsbygd får ett utbyggt markbundet fibernät. Efter nyår kommer kommunstyrelsens AU att uppvaktas i frågan.

_________________________________________________

I mitten av oktober 2103 skickas en enkät till alla fiberföreningar i Varbergs kommun. Enkäten vill ha svar om bl.a. täckningsgrad i respektive område samt om det finns intresse att eventuellt utöka befintligt nät till större område. Frågor om enkäten besvaras i första hand av Inge Johansson, Stamnared.

Efter sammanställning av enkäter går arbetet vidare med siktet inställt på att få ett markbundet fibernät för hela  Varbergs Landsbygd.