Strandskydd

Möte om Strandskydd i Skällinge bygdegård 16 april

Kenneth Johansson och Bo Wisfeldt, Varbergs Landsbygsråd hälsade välkomna och berättade bakgrund och orsak till mötet. En bidragande orsak var de många frågetecken som uppkom i samand med det nya strandskydddet som började att gälla vid årsskiftet.
Jan Malmgren, Frida Eriksson från Samhällsutvecklingskontoret, Lisa Olsson och Marie Åberg från stadsbyggnadskontoret inledde med att berätta om Översiktsplaner, LIS-områden samt regler för strandskyddet.
Kommunen har en viktig funktion i frågan om strandskydd som handläggare av dispensärenden. Nytt i lagtexten är att för sjöar mindre än 1 ha samt vattendrag mindre än 2 m breda finns det möjligheter att hos Länsstyrelsen ansöka om att få upphävt strandskyddet.
Varbergs Kommun har i Översiktsplanen 2010 utpekat LIS (Lättnader i strandskydd) områden kring sjöar i Skällinge, Nösslinge, Karl Gustav och Kungsäter. Detta för att möjliggöra byggnation i sjönära områden. Inget av områden är ännu gjort någon detaljplan för.

I efteföljande diskussion deltog också Karin Ekeborg och Sven Dahlbom från Naturskyddsföreningen i Varberg, Anette Ivarsson, Hallands Fiskevattenägareförbund (sammanslutning för bl.a. alla fiskevårdsområden) Christina Persson, LRF konsult.
Fokus vid diskussionen var hur en landsbygdsutveckling är möjlig inom ramarna för strandskydd. För att kunna ha fortsatt öppet landskap, betesängar och biologisk mångfald är det viktigt att kommande generationer har möjlighet att kunna bygga hus i attrativa områden. I Varbergs kommun har fortfarande många relativt små jord -och skogsbrukare som gör en stor insats att vårda landskapet.
Sammanfattningsvis kan vi se mötet som ett avstamp för fler dialogmöten kring landsbygdsutveckling i de östra delarna av Varbergs kommun.

Vill du vet mer om Strandskydd? Läs på Strandskyddsdelegationens hemsida, där finns också två webbutbildningar i ämnet.