Verksamhetsplan 2014 2015

  

Rådets syfte är att arbeta tillsammans med gemensamma frågor för landsbygden i Varbergs Kommun. Idéerna och förslagen kommer från byalag, föreningar och sammanslutningar som driver utvecklingsfrågor på sin ort. Dessa områden är Norra området; Bua, Stråvalla och Värö, Nordöstra området; Sällstorp, Veddige och Ås, Inlandet; Grimmared, Gunnarsjö, Karl-Gustav och Kungsäter, Mittenområdet; Lindberga, Stamnared, Torpa och Valinge, Östra området; Himledalen och Klastorp samt Södra området; Dagsås, Sibbarp, Spannarp och Tvååker.  Varbergs Landsbygdsråd har i uppdrag att skapa opinion i frågor som är gemensamma för alla områden.

Under verksamhetsåret kommer rådet att fokusera på i huvudsak 4 områden.

Byggnation

4 mål är identifierade;

  1. Upprätta bostadsköer för intresserade orter.
  2. Attraktiva orter, värden för boende i bygden.
  3. Vatten och avlopp, hur ser den samlade karta ut? Träffar för erfarenhetsutbyte.
  4. Mark för byggnation, skaffa fram intresserade markägare.

Delmål är att gå igenom enkäten och få fram sökresultat områdesvis tomter, behov av lägenheter som underlag till byalagen. Presentera enkäten för banker.

Specifika möte för vatten och avlopp samt med Byggnadskontoret samt Byggnadsnämnden.

Deltar gör Elisabeth Otterdahl, Ove Karlsson, Mattias Svensson, Stig Johansson, Eva Karlsson, Anna Johansson och Johannes Karlsson . Elisabeth är sammankallande. Adjungerad är Lena Språng.

Social infrastruktur

Målet med social infrastruktur är att skapa ett leaderprojekt ”Landsbygdssamordnare” där vi under verksamhetsåret genomför en förstudie under våren och lämnar in en ansökan under hösten.

Deltar gör Kenneth Johansson, Kerstin Ivarsson och Michael Enberg. Kenneth är sammankallande.

Cykelbaneplan

Målet är att fokusera på Kattegattsledens framdrift längs Varbergskusten samt att se över möjligheterna att knyta an Kattegattsleden med cykelleder till kommunens inland i turismsyfte. Närmaste delmålet är att klargöra vilken den dragning leden ska ha inom kommunen. Därefter se över uppmärkning, finansiering etc av både Kattegattsled och anknytande leder.

Ytterligare ett mål är att granska kommunens revidering av cykelbaneplanen och tvärgranska den med grund från landsbygd och serviceorters behov. Närmaste delmålet är en träff med kommunens handläggare av cykelbaneplanen, Inger Mellberg. Därefter preliminärt skapa en undersökning(enkät) där kommunens byalag och vägföreningar får klargöra pågående ärenden, önskemål, och ev historik.

Deltar gör Victoria Wiman och Jenny Berg. Victoria är sammankallande.

Infrastruktur

Uppdelat i tre huvuddelar. I arbetet deltar Ingela Eriksson, Sigvard Andersson, Bertil Jagebro, Göran Palmkvist, Ola Karlsson, Per Warnström och Björn Larsson.

Vägar

Handlar främst om att driva trafiksäkerhetsfråga angående 153:an, 41: an och Syllingevägen och Bjurumsvägen gentemot kommunen och trafikverket.

Adjungerad är Carl-Arne Pedersson.

Kenneth och Göran är sammankallande.

Fiber

Fortsatt bevakning av utvecklingen.  

Kenneth är sammankallande. Adjungerad är Inge Johansson.

Kollektivtrafik

Frågan läggs vilande under verksamhetsåret.

 

Utöver ovan 4 områden har vi ett utökat intresse för Gröna näringar (Bertil Karlsson), Strandskyddet (Kenneth Johansson) och Små skolor (Elisabeth Otterdahl).